Convocatòria de Junta General Ordinaria

ANUNCI EN LA WEB CORPORATIVA DE LA SOCIETAT
LES PISCINES CLUB NÀUTIC, SOCIETAT ANONIMA.

Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària.


Per acord del Consell d’Administració de la societat de data 17 de Maig del present any, es procedeix a convocar als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la societat, a celebrar en el domicili social de la companyia, Carrer Sinia, núm. 22-24 de Roda de Barà (Tarragona) el dia 23 de JUNY de 2024, a les 10.30h hores, en primera convocatòria i, si és el cas el dia 24 de JUNY de 2024 a les 10.30h en el mateix lloc, i en segona convocatòria, amb la finalitat de prendre acords sobre el següent:

ORDRE DEL DIA:

Primer.- Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes de l’exercici 2023.

Segon.- Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta d’aplicació de resultats

Tercer.-Aprovació, si és el cas, de la gestió del Consell d’Administració.

Quart.- Aprovació, si és el cas, del Pressupost per a l’exercici 2024.

Cinquè.- Renovació de membres de l’actual Consell d’Administració.

Sisè– Anàlisi de la situació econòmica i propostes de finançament.

Setè.- Estat de situació i gestió del restaurant Els Ones.

Vuitè.- Precs i preguntes i aprovació de l’acta.


D’acord amb el que s’estableix en l’Article 272 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que qualsevol soci pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, còpia els documents referents als comptes anuals, que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en l’Article 197 de la indicada Llei, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes, podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin precises, sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin convenients.A Roda de Barà, a 17 de maig de 2024


Signat Donya Ivonne Ortiz De Zarate
Presidenta del Consell d’Administració

Pots descarregar la convocatòria signada al següent enllaç.